با توجه به شرایط ویژه کشور در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، موزه موسیقی ایران تا پایان اردیبهشت سال 1399 تعطیل می باشد.  – موزه موسیقی ایران