جمعه 18 مهر 1399 مصادف با سال روز تولد جهانشاه صارمی (نوازنده تار و سه تار) – موزه موسیقی ایران