جناب آقای دکتر سریر مصیبت وارده را تسلیت عرض می نماییم. – موزه موسیقی ایران