دسته بندی نشده

راهنما

بازدید کننده محترم، ورود شما را به موزه موسیقی ایران خیر مقدم عرض می نماییم. جهت رفاه حال شما بازدید کننده گرامی امکانات الکترونیکی موزه به استحضار می رسد: جهت استفاده از راهنمای صوتی موزه، با اسکن بارکد (QR Code) نصب شده بر روی هر قفسه...

Music Of Koomesh

[evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/Kumesh1-1.m4v" autoplay="true"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/kumesh2.mp4"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/Kumesh3-1.m4v"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/Kumesh4-1.m4v"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/kumesh5.mp4"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/kumesh6.mp4"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/kumesh7.mp4"]...

Indian Music

[evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/Hend1-1.m4v" autoplay="true"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/hend2.mp4"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/hend3-1.mp4"] [evp_embed_video url="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2018/05/hend4.mp4"]...